Treballeu amb nosaltres

Informació Detallada Sobre La Protecció De Dades De Candidats

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

JOSEL, SLU (en endavant, Núñez i Navarro), amb domicili al carrer d'Urgell, 230, 08036 Barcelona, és el responsable del tractament de les vostres dades personals.

Per a qualsevol qüestió relacionada amb les vostres dades personals us podeu posar en contacte amb nosaltres a través de l'adreça electrònica següent: gdpr@nyn.es.


Per què i per a què tractem les vostres dades personals?

A continuació es detallen les diverses finalitats per a les quals Núñez i Navarro pot tractar les vostres dades personals:

1. Recepció de la sol·licitud del candidat. A Núñez i Navarro tractarem la informació personal que es detalla en el vostre currículum —principalment, el nom i els cognoms, l'adreça electrònica, l'adreça postal, el telèfon, les dades acadèmiques i les dades professionals—, atès que és necessari per a registrar la vostra candidatura i atendre la vostra sol·licitud de feina.

Aquest tractament és imprescindible per a donar curs al procés de selecció, que té per finalitat la vostra incorporació com a candidat o la desestimació de la vostra candidatura. Per aquest motiu, a Núñez i Navarro entenem que tenim un interès legítim per al tractament d'aquestes dades, ja que ens heu fet arribar el vostre currículum de manera voluntària.

2. Futurs processos de selecció. Conservarem les vostres dades personals, especialment el vostre currículum, perquè pugueu participar en futurs processos de selecció, sempre que prèviament ens hi hagueu donat el consentiment.

3. Comunicacions relatives al procés de selecció. En funció de la fase del procés de selecció en què us trobeu, des de Núñez i Navarro us podem enviar comunicacions, per qualsevol via (a través del correu electrònic o del telèfon mòbil, per exemple), sobre els passos a seguir per continuar amb el procés de selecció.

Aquest tractament és imprescindible per a la continuïtat del procés de selecció del qual formeu part.

4. Cessió de dades a entitats del Grup Núñez i Navarro. Si teniu interès a treballar per altres societats del Grup Núñez i Navarro i prèviament ens heu donat l'autorització pertinent podem transmetre el vostre currículum a les altres societats del grup. Podeu trobar la informació relativa a les societats que formen part de Núñez i Navarro en aquest enllaç https://www.nnhotels.com/ca/empreses-del-grup. Aquesta comunicació de dades només la durem a terme si abans ens heu donat el vostre consentiment.

 

Durant quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades personals a les quals tingui accés Núñez i Navarro es tractaran durant el temps que es mantingui obert el procés de selecció i un cop acabi, durant un termini addicional d'un any. En el cas que no hi hagi cap procés obert en el moment de la recepció del currículum del candidat, conservarem les dades durant el termini màxim d'un any des de la data de recepció.

 


A qui comunicarem les vostres dades?

Núñez i Navarro només comunicarà les vostres dades personals a:

1. Altres empreses del Grup Núñez i Navarro, amb la finalitat de complir possibles obligacions legals i dur a terme els tràmits de gestió i administració pertinents. Així mateix, si ens hi has autoritzat, també hi podrem compartir el currículum perquè puguis accedir a altres ofertes de feina.

2. Organismes públics, forces de seguretat de l'Estat, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, jutges i tribunals i, en general, autoritats competents, quan tinguem l'obligació legal de facilitar-los-les.

3. Al marge de les comunicacions de dades anteriors, Núñez i Navarro compta amb la col·laboració de tercers proveïdors de serveis que poden tenir accés a les vostres dades personals i que les tractaran en nom de Núñez i Navarro i per compte seu com a conseqüència de la prestació dels seus serveis.

Seguim uns criteris estrictes de selecció de proveïdors de serveis a fi de complir les nostres obligacions en matèria de protecció de dades i ens comprometem a subscriure amb ells el contracte de tractament de dades corresponent, mitjançant el qual els imposem, entre altres, les obligacions següents: aplicar mesures tècniques i organitzatives adequades; tractar les dades personals per a les finalitats pactades i atenent únicament les instruccions documentades de Núñez i Navarro, i suprimir o retornar les dades a Núñez i Navarro així que finalitzi la prestació dels serveis.

En concret, contractem la prestació de serveis a tercers proveïdors que duen a terme la seva activitat principalment en els sectors següents: serveis d'assessorament jurídic, consultores de selecció de personal, entitats de formació, empreses de serveis professionals multidisciplinaris, empreses proveïdores de serveis tecnològics, empreses proveïdores de serveis informàtics, empreses de seguretat física, empreses proveïdores de serveis de missatgeria instantània, empreses de gestió i manteniment d'infraestructures i empreses de serveis d'atenció telefònica.


Com hem obtingut les vostres dades?

Les dades personals que tractem són les que ens heu facilitat de manera directa.

També les podem haver obtingut de manera indirecta, mitjançant plataformes d'Internet, com ara Infojobs o LinkedIn, o empreses de selecció de personal. En aquests casos, entenem que heu estat informat o informada prèviament que les vostres dades es comunicarien a Núñez i Navarro i que esteu al corrent de les condicions de privacitat corresponents.


Quins drets teniu quan ens faciliteu les vostres dades? Com els podeu exercir?

Teniu dret que us confirmin si Núñez i Navarro tracta dades personals vostres o no. En cas afirmatiu, teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades incorrectes o, si escau, demanar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats amb què es van recollir.

En determinades circumstàncies també podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades per correu electrònic. En aquest cas només les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En algunes ocasions, i per qüestions relacionades amb la vostra situació particular, us podeu oposar al tractament de les vostres dades. Donat el cas, deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims i/o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podeu sol·licitar la portabilitat de les dades perquè siguin trameses directament a l'entitat que hàgiu designat.

En qualsevol moment també podeu retirar el consentiment atorgat per al tractament de les vostres dades.

Tots els drets que acabem d'indicar els podeu exercir aportant una còpia del DNI, ja sigui per mitjà d'un escrit adreçat al carrer d'Urgell, 230, 08036 Barcelona o per mitjà d'un correu electrònic a l'adreça gdpr@nyn.es.

Finalment, si ho considereu oportú i, sobretot, si no heu obtingut cap resposta en l'exercici dels vostres drets, també podeu presentar una reclamació a Núñez i Navarro i/o a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (com a autoritat de control competent en matèria de protecció de dades) mitjançant un escrit dirigit a gdpr@nyn.es o a través del web www.aepd.es.

Heu de triar un hotel
Heu d'indicar una data d'entrada
Heu d'indicar una data de sortida